NOAH 5/28 Osaka Prefectural Gym (Sugiura/Shiozaki)